ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
 ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |