ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB10)

ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB10)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 เล่มรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      คลิก  

 เล่มแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                      คลิก  

 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส 3 และ 4  ดังนี้ 

 

ช่วงเวลา แบบรายงาน   
ณ สิ้นไตรมาส 3  1. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ดาวน์โหลด  
ณ สิ้นไตรมาส 4 1. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด
  2. แบบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด 

    *กำหนดให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ และเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงานมายังกองแผนงาน
ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 และที่ E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตามและประเมินผลฯ                           คลิก   
    ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4