คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ  
      1. การโอนงบประมาณรายจ่ายและการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายยกเว้นหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
      2. การโอนงบประมาณรายจ่ายและการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
      3. การโอนงบประมาณรายจ่ายและการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณหมวดครุภัณฑ์
      4. การโอนงบประมาณรายจ่ายและการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ (เฉพาะครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ)
      5. การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมกรณีที่ไม่เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
      6. การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมกรณีที่เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
      7. การขออนุมัติใช้หรือยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย
      8. การขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม