ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

นโยบายและแนวทางการจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่าย    
 นโยบายและแนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ และแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    ดาวน์โหลด