คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

นโยบายและแนวทางการจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่าย    
 นโยบายและแนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ และแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    ดาวน์โหลด