ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจำปี ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2564

Link นำเสนอแผนปฏิบัติงานและแผนรายจ่ายงบประมาณ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจำปี ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2564
 คู่มือขั้นตอนการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ในระบบแผนงบประมาณ (UBUFMIS) ระบบวางแผนงบประมาณ 
 แผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจำปี ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2564 (Data Project) (.xlsx)
 แผนปฏิบัติงานและแผนรายจ่ายงบประมาณ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนรายจ่ายงบประมาณ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564