ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจำปี ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2563

การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจำปี ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2563    
 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562   ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563   ดาวน์โหลด