ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจำปี ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2562

การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจำปี ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2562    
 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2561  วันที่ 4 กันยายน 2561   ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2561  วันที่ 11 กันยายน 2561   ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561  วันที่ 29 กันยายน 2561   ดาวน์โหลด