ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

UBU KM FAIR 2021

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดกิจกรรม UBU-KM Fair 2021 ประจำปี 2564 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสวนา และการนำเสนอผลงานของบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน ในรูปแบบ Show & share สำหรับผลการพัฒนางาน แนวปฏิบัติที่ดี พร้อมจัดให้มีการประกวดการนำเสนอผลงานที่ที่มีความโดดเด่น 

กิจกรรม Show& Share ผลงานการพัฒนางาน แนวปฏิบัติที่ดีของคณะ วิทยาลัย สำนัก โดยมีการนำเสนอผลการต่อคณะกรรมการ แบ่งเป็น บุคลากรสายวิชาการ หัวเรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอน เทคนิคการสอน Active Learning รูปแบบใหม่ๆ หรือเทคนิคการสอนออนไลน์ บุคลากรสายสนับสนุน หัวเรื่อง นวัตกรรมการทำงาน R2R การพัฒนางานหรือการลดขั้นตอนงาน  บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่งผลงานเข้าประกวด ดังนี้ 

1. นายสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงาน "ระบบตรวจสอบและแจ้งผลการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย Network monitoring System"

2. นายสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ส่งเข้าร่วมประกวด ชื่อผลงาน "การพัฒนาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้วย Proxmox VE"
 
3. นายวิชิต  คำพิภาค ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน
ส่งเข้าร่วมประกวด ชื่อผลงาน "การพัฒนาระบบเพื่อการตรวจจับเครื่องโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ VoIP
 
4. นางสาววาสนา  สะอาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ส่งเข้าร่วมประกวด ชื่อผลงาน "การพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล"