ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อัตราค่าตอบแทนการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องบรรยาย/สัมมนา

อัตราค่าตอบแทนการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องบรรยาย/สัมมนา คลิกที่นี้

ขนาดความจุของห้อง อัตราค่าตอบแทน (บาท/วัน)
ส่วนงานภายนอกและส่วนงานภายในยกเว้นการเรียนการสอน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ไม่เกิน    20    ที่นั่ง   2,000
ไม่เกิน    30    ที่นั่ง   3,000
ไม่เกิน    55    ที่นั่ง 5,000
ไม่เกิน    60    ที่นั่ง 6,000
ไม่เกิน    70    ที่นั่ง   7,000
ห้องบรรยาย
ไม่เกิน    120    ที่นั่ง
(Smart Classroom)
5,500

                    หมายเหตุ : อัตราค่าตอบแทนนี้รวมค่าอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์แล้ว

 ขั้นตอนการขอใช้บริการ


ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง ชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทร.045-353-104 , 045-353111 โทรภายใน 3104, 3111, 1505