ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สายด่วนผู้บริหาร

ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 

 

ร้องเรียน เสนอแนะหรือชมเชยแนวทางการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ผ่านอีเมล์ atipong.s@ubu.ac.th
โปรดระบุชื่อเรื่องที่แนะนำ (Subject) หรือร้องเรียน ให้เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร