ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รางวัลและความภาคภูมิใจ ปี 2564

 

นายฉัตรชัย พรหมนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ ตามมติที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

 
 

 

นายสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  โครงการ UBU-KM Fair 2021 ผลงาน "ระบบตรวจสอบและแจ้งผลการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย Network monitoring System"