ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผู้บริหาร ชั้น 1

ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
โทร. 045-353102

 
รศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ
โทร. 045-353102 ภายใน 1508
  ดร.เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
โทร. 045-353102 ภายใน 1508