ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

ปรัชญา (Philosophy)
  พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคนและการเรียนรู้ แห่งศตวรรษที่ 21
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
  เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน
หมายเหตุ  
โดยเป้าหมายร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อระบบเครือข่ายและสารสนเทศ ร้อยละ 80 ภายในปี 2567,
ร้อยละกระบวนการทํางานที่พัฒนาให้เป็น Digital platform ร้อยละ 100 ภายในปี 2568 และได้รับมาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ISO 27001 : ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล) ภายในปี 2570
พันธกิจ (Mission)
1.
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและบริการที่เป็นเลิศ
2.
พัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
3.
พัฒนาทักษะในอนาคตด้านดิจิทัล
 
สมรรถนะหลัก
 
ความสามารถของบุคลากรทางด้านความรู้ ความชํานาญ และการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มี Hardware และ
Software ที่รองรับการให้บริการ
 
 
 
ค่านิยม OCN – SMART
 
Service Mind : มีจิตบริการ
 
Management by Continuous Improvement : มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 
Accountability : มีความรับผิดชอบต่อการทํางานและสังคม
 
Resources of Digital and Hi-tech : มีทรัพยากรดิจิทัลที่ทันสมัย
 
Team work : ทํางานเป็นทีม
 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.
การให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นเลิศ
2.
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
3.
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.
องค์กรมีความยั่งยืน ทันสมัยและมีมาตรฐาน ระบุผู้รับผิดชอบ ตัววัด ตัวอย่างแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น และระยะยาว ค่าคาดการณ์และตัวอย่างแผนบุคลากร