ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

ปรัชญา (Philosophy)
  พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคนและการเรียนรู้ แห่งศตวรรษที่ 21
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
  องค์กรชั้นนำที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล : ocn smart for digital university
หมายเหตุ  นิยามศัพท์
1. องค์กรชั้นนำ : เทียบเคียงการบริการโครงสร้างพื้นฐานกับสำนักคอมพิวเตอร์คู่ความร่วมมือ
2. การพัฒนา : พัฒนาตามเสาหลักตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ฯ(เสาหลักที่ 1-3)
พันธกิจ (Mission)
1.
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการที่เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
2.
จัดหาและพัฒนาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
3.
พัฒนาทักษะการรับรู้และการเข้าถึงดิจิทัลของนักศึกษา บุคลากร และชุมชน
 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
1.
เพื่อให้เกิดการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการอันได้แก่ หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานอธิการบดี อาจารย์ บุคคลากร นักศึกษาและชุมชน
2.
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานรับบริการอื่นๆ
3.
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน
 
วัตถุประสงค์
1.
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น บริการระบบเครือข่าย พัฒนาฐานข้อมูลกลาง การให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ รวมถึงบริการสารสนเทศอื่นๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอันได้แก่ หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานอธิการบดี อาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา
2.
จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านสารสนเทศอื่นๆ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
3.
พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์ บุคคลกร นักศึกษา เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องสภาวการณ์ปัจจุบัน
4.
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรและนักศึกษามีคุณภาพและมีความสุข