ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ ดังนี้

การให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปี 2565

อบรมและบริการวิชาการ

Digital Literacy

งานซ่อมบำรุง & IT Clinic สัญจร

ระบบโทรศัพท์ VOIP

ระบบบสารสนเทศกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (DMS)

ระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc)

ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting UBU)

ระบบจองทรัพยากร (UBU e-Booking)