ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประวัติความเป็นมา

 

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

     สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดตั้งตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฉบับที่ 8 ( พุทธศักราช 2540-2544) ใน พุทธศักราช 2538 มีโครงการจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวมอยู่ด้วย และได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 2/2538 ลงวันที่ 4 มีนาคม พุทธศักราช 2538 ให้โครงการจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นโครงการใหม่ในสำนักงานอธิการบดีและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8 (พุทธศักราช 2540-2544) ของทบวงมหาวิทยาลัย

     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการออกแบบและทำการก่อสร้างอาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายซึ่งได้เริ่มดำเนินการออกแบบในปีงบประมาณ พุทธศักราช 2538 และทำการก่อสร้างในปีงบประมาณ พุทธศักราช 2539  ตาม  พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 (เล่ม 114 ตอนที่ 19 ก 10 มิถุนายน 2540 หน้า 12 ) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วัดถัดจากวันประกาศใน   ราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จึงถือเอาวันที่ 11 มิถุนายน 2540 เป็นวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

     ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  มีเหตุผลในการประกาศ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขึ้นในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์บริการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางระบบสารนิเทศหรือฐานข้อมูล  โดยมีนายวุฒิณัฐ พรรักษมณี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ