ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากร

    

       
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิพงศ์ สุริยา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
โทร. 045-353102 ภายใน 1500
 
   
  ดร.จักริน วชิรเมธิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ
โทร. 045-353102 ภายใน 1508
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา ฟลอเรนซ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
โทร. 045-353102 ภายใน 1508
 
นางรัชนี นิคมเขตต์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
โทร.  045-353102 ภายใน  1507
ratchanee.n@ubu.ac.th
นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
โทร.  045-353105 ภายใน  3105
areerat.v@ubu.ac.th
นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
รก.หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
โทร.  045-353109 ภายใน  3109
chitchai.l@ubu.ac.th
นายจิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
รก.หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
โทร.  045-353106 ภายใน  3106
jiranuwat.j@ubu.ac.th
       
สำนักงานเลขานุการ
 
นางรัชนี นิคมเขตต์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
โทร.  045-353102 ภายใน  1507
ratchanee.n@ubu.ac.th
นางอรุณศรี โพธิโกฎิ*
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทร.  045-353103 ภายใน  3103
adarunpo@ubu.ac.th
นางสาววาสนา สะอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร.  045-353112 ภายใน  3112
wasana.s@ubu.ac.th
นายฉัตรชัย พรหมนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร.  045-353102 ภายใน  3102
chatchai.p@ubu.ac.th
 
นางสาวสุภาภรณ์  ดวงแก้ว
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร.  045-353102 ภายใน  1506
suphaphon.j@ubu.ac.th
นางสาวนันทพร สิงหาษา
พนักงานธุรการ
โทร.  045-353102 ภายใน  1510
นางสาวปติญญา ชีกว้าง
ปฏิบัติงานพัสดุ
โทร.  045-353101 ภายใน  3101
 
       
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
 
นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
โทร.  045-353105 ภายใน  3105
areerat.v@ubu.ac.th
นางสาวอังคณา ปัญญา
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน
โทร.  045-353104 ภายใน  3104
angkana.p@ubu.ac.th
นายวิชิต คำพิภาค
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน
โทร.  045-353108 ภายใน  3108
wichit.k@ubu.ac.th
นายธนศักดิ์ ท่าโพธิ์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
โทร.  045-353111 ภายใน  3111
tanasak.t@ubu.ac.th
   
นายภาคินัย บุญไพโรจน์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
โทร.  045-353104 ภายใน  1505
phakinai.b@ubu.ac.th
นายปรีชาพล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร.  045-353104 ภายใน  1505
preechapon.p@ubu.ac.th
   
       
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
 
นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
รก.หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
โทร.  045-353109 ภายใน  3109
chitchai.l@ubu.ac.th
นางสาวกมลวรรณ จันทป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทร.  045-353110 ภายใน  3110
kamonwan.c@ubu.ac.th
นางสาวทัศนีย์ หนองกก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทร.  045-353110 ภายใน  1502
tassanee.n@ubu.ac.th
นายเมธา วงศ์คำตา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร.  045-353110 ภายใน  1503
metha.w@ubu.ac.th
     
นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
โทร.  045-353105 ภายใน  3105
areerat.v@ubu.ac.th
     
       
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
 
นายจิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
รก.หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
โทร.  045-353106 ภายใน  3106
jiranuwat.j@ubu.ac.th
นางสาวกรรณิการ์พร กุลบุญญา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทร.  045-353107 ภายใน  3107
ocrossgu@ubu.ac.th
นายวิมล แสวงวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร.  045-353113 ภายใน  3113
wimon.s@ubu.ac.th
นายสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร.  045-353106 ภายใน  1515
surasak.s@ubu.ac.th
     
นายณัฐพล มารุตะพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร.  045-353106 ภายใน  1511
natthapol.m@ubu.ac.th