ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากร

    

   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิพงศ์ สุริยา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
โทร. 045-353102 ภายใน 1500
 
 
ดร.จักริน วชิรเมธิน
รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ
โทร. 045-353102 ภายใน 1508
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา ฟลอเรนซ์
รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
โทร. 045-353102 ภายใน 1508
 
นางรัชนี นิคมเขตต์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
โทร.  045-353102 ภายใน  1507
ratchanee.n@ubu.ac.th
  นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
รก.หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
โทร.  045-353109 ภายใน  3109
chitchai.l@ubu.ac.th
 
นางสาวอังคณา ปัญญา
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน
โทร.  045-353104 ภายใน  3104
angkana.p@ubu.ac.th
  นายจิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
รก.หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
โทร.  045-353106 ภายใน  3106
jiranuwat.j@ubu.ac.th
 
นางอรุณศรี โพธิโกฎิ*
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทร.  045-353103 ภายใน  3103
adarunpo@ubu.ac.th
  นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
โทร.  045-353105 ภายใน  3105
areerat.v@ubu.ac.th
 
นางสาวสุภาภรณ์  จุฑาเลิศ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร.  045-353102 ภายใน  1506
suphaphon.j@ubu.ac.th
  นางสาวกมลวรรณ จันทป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทร.  045-353110 ภายใน  3110
kamonwan.c@ubu.ac.th
 
นายฉัตรชัย พรหมนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร.  045-353102 ภายใน  3102
chatchai.p@ubu.ac.th
  นางสาวทัศนีย์ หนองกก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทร.  045-353110 ภายใน  1502
tassanee.n@ubu.ac.th
 
นางสาววาสนา สะอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร.  045-353112 ภายใน  3112
wasana.s@ubu.ac.th
  นางสาวกรรณิการ์พร กุลบุญญา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทร.  045-353107 ภายใน  3107
ocrossgu@ubu.ac.th
 
นายวิชิต คำพิภาค
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน
โทร.  045-353108 ภายใน  3108
wichit.k@ubu.ac.th
  นายวิมล แสวงวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร.  045-353113 ภายใน  3113
wimon.s@ubu.ac.th
 
นายธนศักดิ์ ท่าโพธิ์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
โทร.  045-353111 ภายใน  3111
tanasak.t@ubu.ac.th
  นายสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร.  045-353106 ภายใน  1515
surasak.s@ubu.ac.th
 
นายภาคินัย บุญไพโรจน์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
โทร.  045-353104 ภายใน  1505
phakinai.b@ubu.ac.th
  นายณัฐพล มารุตะพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร.  045-353106 ภายใน  1511
natthapol.m@ubu.ac.th
 
นายปรีชาพล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร.  045-353104 ภายใน  1505
preechapon.p@ubu.ac.th
  นายเมธา วงศ์คำตา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร.  045-353110 ภายใน  1503
metha.w@ubu.ac.th
   
นางสาวนันทพร สิงหาษา
พนักงานธุรการ
โทร.  045-353102 ภายใน  1510
   
   
นางสาวปติญญา ชีกว้าง
ปฏิบัติงานพัสดุ
โทร.  045-353101 ภายใน  3101