ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากรสำนักงานเลขานุการ ชั้น 1

 

รัชนี นิคมเขตต์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
 

 
อรุณศรี โพธิโกฏิ*   วาสนา สะอาด
 
ฉัตรชัย พรหมนา   นันทพร สิงหาษา
 
สุภาภรณ์  ดวงแก้ว   ปติญญา ชีกว้าง
 
สำนักงานเลขานุการ

รับผิดชอบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

- งานบริหารทั่วไป
- งานคลังและพัสดุ
- งานแผน งบประมาณ และสารสนเทศ, งานประกันคุณภาพ
สำนักงานเลขานุการ
ลำดับ
ผู้ประสานงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
โทร. ( เบอร์ตรง )
โทร.( ภายใน )
1.
คุณรัชนี นิคมเขตต์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
0 - 4535 - 3102
1507
2.
คุณอรุณศรี โพธิโกฏิ*
งานการเงิน
0 - 4535 - 3103
3103
3.
คุณสุภาภรณ์  ดวงแก้ว
งานพัสดุ
0 - 4535 - 3102
1506
4.
คุณวาสนา สะอาด
งานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง
0 - 4535 - 3112
3112
5.
คุณฉัตรชัย พรหมนา
งานบริหารงานทั่วไป,งานบุคคล
0 - 4535 - 3102
3102
6. คุณนันทพร สิงหาษา งานธุรการ 0 - 4535 - 3102 1510
7. คุณปติญญา ชีกว้าง ปฏิบัติงานพัสดุ 0 - 4535 - 3101 3101

หมายเหตุ *ช่วยราชการ