ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากรฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ชั้น 4


จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา

รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
 

   
กรรณิการ์พร กุลบุญญา วิมล แสวงวงศ์    
   
สุรศักดิ์ ศรีวิเศษ ณัฐพล มารุตะพันธ์    
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
รับผิดชอบงานหลักต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการบริการระบบเครือข่าย งานการบริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งานบริการด้านสารสนเทศสำหรับสำนักงานอธิการบดี และพัฒนาระบบสารสนเทศ
- งานบริหารคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
- งานบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
- งานรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
ลำดับ
ผู้ประสานงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
โทร. (เบอร์ตรง)
โทร.(ภายใน)
1.
คุณจิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
รักษาการหัวหน้าฝ่าย/งานระบบเครือข่าย
0 - 4535 - 3106
3106
2.
คุณกรรณิการ์พร กุลบุญญา
งานระบบเครือข่าย
0 - 4535 - 3107
3107
3.
คุณวิมล แสวงวงศ์
งานระบบเครือข่าย 0 - 4535 - 3113 3113
4.
คุณสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ
งานระบบเครือข่าย
0 - 4535 - 3106
1515
5. คุณณัฐพล มารุตะพันธ์ งานระบบเครือข่าย 0 - 4535 - 3106 1511