ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากรฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ชั้น 4

ชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์

รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
 

 
อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ   กมลวรรณ จันทป
 
ทัศนีย์ หนองกก   วันนเรศวร์ สิงหัษฐิต
     
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
รับผิดชอบงานหลักต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- งานพัฒนาและบำรุงรักษาโปรแกรม
- งานเขียนคู่มือและทดสอบระบบ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
ลำดับ
ผู้ประสานงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
โทร. (เบอร์ตรง)
โทร. (ภายใน)
1.
คุณชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
รักษาการหัวหน้าฝ่าย/งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
0 - 4535 - 3109
3109
2.
คุณอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
0 - 4535 - 3105
3105
3.
คุณกมลวรรณ จันทป
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
0 - 4535 - 3110
3110
4.
คุณทัศนีย์ หนองกก
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
0 - 4535 - 3110
1502
5.
คุณวันนเรศวร์ สิงหัษฐิต
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
0 - 4535 - 3110
1516