ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากรฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง ชั้น 1

อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
 

วิชิต คำพิภาค อังคณา ปัญญา ธนศักดิ์ ท่าโพธิ์
 
ปรีชาพล ภวภูตานนท์
ณ มหาสารคาม
  ภาคินัย บุญไพโรจน์

 

 
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
รับผิดชอบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสารสนเทศของหน่วยงาน งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ และซ่อมบำรุง หน่วยงานสำงานอธิการบดีเป็นหลัก
- งานบริการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
- งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- งานซ่อมบำรุง
* ข้อมูลและรายงานการดำเนินงานภายในฝ่ายบริการวิชาการฯ
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
ลำดับ
ผู้ประสานงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
โทร. ( เบอร์ตรง )
โทร. (ภายใน)
1.
คุณอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
รักษาการหัวหน้าฝ่าย/
งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
0 - 4535 - 3105
3105
2.
คุณอังคณา ปัญญา
งานบริการวิชาการ
0 - 4535 - 3104
3104
3.
คุณวิชิต คำพิภาค
งานซ่อมบำรุง
0 - 4535 - 3108
3108
4.
คุณธนศักดิ์ ท่าโพธิ์
งานซ่อมบำรุง
0 - 4535 - 3111
3111
5.
คุณปรีชาพล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
งานบริการคอมพิวเตอร์
0 - 4535 - 3104
1505
6.
คุณภาคินัย บุญไพโรจน์
งานซ่อมบำรุง
0 - 4535 - 3104
1505