คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะกรรมการประจำสำนักฯ

 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานกรรมการ
2 ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รองประธานกรรมการ
3. นายวรสรวง  ดวงจินดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายกิตติรักษ์  ม่วงมิ่งสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายแพทย์นวนรรน  ธีระอัมพรพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ชาญชัย  ศุภอรรกร
ผู้แทนสภาอาจารย์
กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  พยุหะ
ผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์
กรรมการ
9. นายสายชล จันผกา
ผู้แทนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวิน  นามมั่น
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวัฒน์  จินนาทองไทย
ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์
กรรมการ
12. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ
ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์
กรรมการ
13. นายดุสิต  ศรีสร้อย
ผู้แทนคณะบริหารศาสตร์
กรรมการ
14. นายธรรมรส  รักธรรม
ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
15. นายภูดิส  หอมพิกุล
ผู้แทนคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
กรรมการ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมลักษณ์  เทพสุริยานนท์
ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการ
17. นายสหรัฐ  โนทะยะ
ผู้แทนคณะนิติศาสตร์
กรรมการ
18. นายวรุตม์  อิงคถาวรวงศ์
ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์
กรรมการ
19. รองผู้อำนวยการฝ่าบริหารและบริการ กรรมการและเลขานุการ
20. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ