ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

 

                               
                ผศ.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา                
                อธิการบดี                
                ประธานกรรมการ                
                                 
                              
ผศ.อธิพงศ์  สุริยา       นายกิตติรักษ์  ม่วงมิ่งสุข       นพ.นวนรรน  ธีระอัมพรพันธุ์       รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ       ผศ.อารยา  ฟลอเรนซ์
ผู้อำนวยการ       ผู้ทรงคุณวุฒิ       ผู้ทรงคุณวุฒิ       ผู้ทรงคุณวุฒิ       รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
รองประธานกรรมการ       กรรมการ       กรรมการ       กรรมการ       กรรมการ
                                 
                       
ศ.ทวนทอง จุฑาเกตุ       ผศ.พีรวัฒน์  จินาทองไทย       ผศ.ธรรมรส  รักธรรม       นายดุสิต  ศรีสร้อย       ผศ.สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์
คณะเกษตรศาสตร์       คณะเภสัชศาสตร์       คณะวิศวกรรมศาสตร์       คณะบริหารศาสตร์       คณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการ       กรรมการ       กรรมการ       กรรมการ       กรรมการ
                                 
                       
นายวรุฒม์  อิงคถาวรวงศ์       นายสุรสุม  กฤษณะจูฑะ       นายสหรัฐ  โนทะยะ       นายสายชล  จันผกา       ผศ.ชัชวิน นามมั่น
คณะรัฐศาสตร์       คณะศิลปศาสตร์       คณะนิติศาสตร์       วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข       คณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ       กรรมการ       กรรมการ       กรรมการ       กรรมการ
                                 
                         
นางสาววดียา เนตรพระ       ดร.จิรศักดิ์  บางท่าไม้       ดร.จักริน วชิรเมธิน       นางรัชนี  นิคมเขตต์        
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์       สภาอาจารย์       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ       หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ        
กรรมการ       กรรมการ       กรรมการและเลขานุการ       กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการ