ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะกรรมการบริหารสำนักฯ

 

 
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ประธานกรรมการ
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ
รองประธานกรรมการ
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
รองประธานกรรมการ
นางสาวอังคณา ปัญญา
กรรมการ
นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
กรรมการ

นายจิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
กรรมการ
นายวิชิต คำพิภาค
กรรมการ
นางสาววาสนา สะอาด
กรรมการ
 
 
นางรัชนี นิคมเขตต์
กรรมการและเลขานุการ
นายฉัตรชัย พรหมนา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ