ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  เชิญชวนรับชมวิดีทัศน์กิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติ พร้อมกับร่วมเล่นเกมส์สนุกๆ ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2566
เนื่องในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม
เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาลและตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาและด้วยพระวิริยะอุตสาหะนาสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึงสมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริกรสุขภาพที่มีความสำคัญและมีคุณค่าแก่สังคมของพระองค์ท่าน จึงได้จัดงาน "วันพยาบาลแห่งชาติ"เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลต่อพสกนิกรชาวไทยและเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกความรู้สึกในคุณค่าแห่งวิชาชีพ
พยาบาลของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมแก่วัตถุประสงค์
กิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความเสียสละมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่นในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนเนื่องด้วยสถานการณ์เป็นช่วงปิดภาคเรียนใน ปีการศึกษา 2566
จึงได้ปรับรูปแบบเป็นจัดมุมนิทรรศการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและรับชมวิดิทัศน์(แบบออนไลน์)
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิชาชีพพยาบาลให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากขึ้น


วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วันพยาบาลแห่งชาติให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในวันพยาบาลแห่งชาติ ในอาจารย์บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4
3.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี

    โพสเมื่อ : 20 ตุลาคม 2566