ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  รับชมวิดีทัศน์กิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติ
เนื่องในวันที่21ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาลและตลอดพระชนม์ชีพขอพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาและด้วยพระวิริยะอุตสาหะนาสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึงสมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตน ว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญและมีคุณค่าแก่สังคมของพระองค์ท่าน จึงได้จัดงาน“วันพยาบาลแห่งชาติ“
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลต่อพสกนิกรชาวไทยและเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกความรู้สึกในคุณค่าแห่งวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมแก่วัตถุประสงค์ กิจกรรม ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความเสียสละมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่นในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนเนื่อง ด้วยสถานการณ์เป็นช่วงปิดภาคเรียนในปีการศึกษา2565จึงได้ปรับรูปแบบเป็นจัดมุมนิทรรศการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและรับชมวิดิทัศน์(แบบออนไลน์)เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิชาชีพพยาบาลให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากขึ้น
.
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิชาชีพพยาบาลให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์
.
.

    โพสเมื่อ : 21 ตุลาคม 2565