ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติการ   | ค้นหาเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2561)