คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

หน่วยงานเกี่ยวกับกฎหมาย

 

รัฐสภา กรมบังคับคดี
ทำเนียบรัฐบาล กรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม เนติบัณฑิตยสภา
สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแพ่ง
สำนักงานอัยการสูงสุด ศาลอาญา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศาลปกครอง
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศาลรัฐธรรมนูญ
สำนักงานเลขาธิการ ครม. ศาลแรงงานกลาง
ราชกิจจานุเบกษา ศาลล้มละลายกลาง
กรมที่ดิน ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไทยจัสติส
กรมการประกันภัย สภาทนายความ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมทรัพย์สินทางปัญญา สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
กรมสรรพากร สถาบันพระปกเกล้า
คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานศาลปกครอง
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
กฎหมายมหาชน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)                               
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     สนง.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)