ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการ Mini_UKM ครั้งที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


โพสโดย วีณาวรรณ ประชุมชิต     โพสวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ,     (อ่าน 1,754 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะเจ้าภาพ Mini_UKM #๑๙  ระหว่างวันที่ ๒-๓  สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พร้อมนี้ มหาวิทยลัยอุบลราชธานี  โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมสัมมนาทั้งส้ิน  ๑๕ ท่าน ดังนี้

- คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน   ๑  ท่าน

- คณะศิลปศาสตร์           จำนวน   ๑  ท่าน

- วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯ      จำนวน   ๑  ท่าน

- คณะศิลปประยุกต์ฯ จำนวน   ๒  ท่าน 

- สำนักวิทยบริการ จำนวน   ๑ ท่าน

- สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน   ๔ ท่าน

- สำนักงานพัฒนาหลักสูตร    จำนวน   ๑  ท่าน

- กองบริการการศึกษา                    จำนวน   ๑  ท่าน

- กองการเจ้าหน้าที่              จำนวน   ๒  ท่าน

 

โดยมีการจัดกิจกรรม บรรยายพิเศษ  

“ถอดสลักอุดมศึกษา นำพาพัฒนาสังคม บริบทไทย 4.0”  โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช  ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) 

"นำเสนอ Good practice มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวข้อ “การบริการวิชาการแก่ชุมชน  4in1” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ฉันทนา เวชโอสถศักดา คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

 

กลุ่มที่ 1 เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ โดย ดร.สิรินทร์ทิพย์  บุญมี

 

กลุ่มที่ 2 การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา โดย รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาคำ

 

กลุ่มที่ 3  เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน (Proposal)  โดย รศ.ดร.วิทยา  เมฆขำ

 

กลุ่มที่ 4  การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ ด้าน ด้านคุณธรรม จริยธรรม : Good practice  

            (เฉพาะอาจารย์เท่านั้น )  โดย ศ.นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร

 

กลุ่มที่ 5 เทคนิคการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย รศ.กัลณกา  สาธิตธาดา