คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ ๑๘


โพสโดย วีณาวรรณ ประชุมชิต     โพสวันที่ 4 เมษายน 2562 ,     (อ่าน 1,204 ครั้ง)  


 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในฐานะเจ้าภาพ Mini_UKM #๑๘  ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น ๕ อาคาร ๓๑  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมสัมมนาทั้งส้ิน  ๑๒ ท่าน ดังนี้
คณะเกษตรศาสตร์           จำนวน   ๒  ท่าน
คณะพยาบาลศาสตร์         จำนวน   ๒  ท่าน
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯ     จำนวน   ๑  ท่าน
คณะวิทยาศาสตร์             จำนวน   ๑  ท่าน 
สำนักงานพัฒนาหลักสูตร   จำนวน   ๒  ท่าน
กองกลาง                       จำนวน   ๒  ท่าน
กองการเจ้าหน้าที่             จำนวน   ๒  ท่าน
โดยมีการจัดกิจกรรม บรรยายพิเศษ 
 
"KM 4.0 for QA"  โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช  ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
 
"กระทรวงการอุดมศึกษา สู่มหาวิทยาลัย ๔.๐" โดยศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
 
กลุ่มที่ 1 เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ โดย ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง
 
กลุ่มที่ 2 การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา โดย รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาคำ
 
กลุ่มที่ 3  เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้ได้รับทุน โดย ผศ.ดร.วิทยา  เมฆขำ
 
กลุ่มที่ 4  - Best practice เรื่อง เทคนิคการประเมินผลสัมฤทธิ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม- TQF (เฉพาะอาจารย์ )  โดย ศ.นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร
             - Data Analysis for QA  Development System  (เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
โดย รศ.กัลณกา  สาธิตธาดา