ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงาน (65)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงาน (65)
o10:  แผนดำเนินงานประจำปี
o11:  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6เดือน
o12:  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13:  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o14:  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15:  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16:  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17:  E-Service