ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o16: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (65)

 

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มี/ไม่มี

URL

คำอธิบาย

o16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

มี

 
1.ด้านการผลิตบัณฑิต
1.1 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ 6 มกราคม 2565)
Link: https://www.ubu.ac.th/web/planning → งานติดตามประเมินผล → ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร
1.2  รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565)
Link: https://www.ubu.ac.th/web/planning → งานติดตามประเมินผล → ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
หมายเหตุ: การดำเนินการตามข้อ 1.1 และ 1.2 เป็นการรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.1 รายงานผลการสำรวจความต้องการ ความคาดหวังและความผูกพันที่มีต่อการให้บริการ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564
2.ด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
2.1 รายงานผลการสำรวจความต้องการ ความคาดหวังและความผูกพันที่มีต่อการให้บริการ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564
Link: https://www.ubu.ac.th/web/student > การประเมินความพึงพอใจ > รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564
3.ด้านการวิจัย
3.1 ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Link https://www.ubu.ac.th/web/research  
เลือก Banner งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม > ผลการดำเนินงาน > ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านการวิจัย
4.ด้านการบริการวิชาการ
4.1 ผลการดำเนินงานและความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เลือก Banner งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม > ผลการดำเนินงาน > การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564
5.ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5.1 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เลือก Banner งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม > ผลการดำเนินงาน > ผลการดำเนินงานและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม