ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o14: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (65)

 

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มี/ไม่มี

URL

คำอธิบาย

o14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย บริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
o หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

มี

1.ด้านวิชาการ
1.1คู่มือการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
2.คู่มือการให้บริการด้านกิจการนักศึกษา
2.1 การบันทึกข้อมูลรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษา กยศ.
2.2 การให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2.3 บริการอาคารและสถานกีฬา
2.4 ทุนการศึกษา
2.5 ระบบทะเบียนกิจกรรม
2.6 กิจกรรมนักศึกษา
2.7 ประกันอุบัติเหตุ
2.8 ผ่อนผันและวิชาทหาร
 
3.ด้านการวิจัย
3.1 วิธีดำเนินการมาตรฐาน SOP
3.2 คู่มือการดำเนินงานสำหรับผู้ใช้บริการ
4.ด้านการบริหารจัดการ
4.1 คู่มือสำหรับประชาชนด้านการให้บริการทางด้านการเงิน
Link: https://www.ubu.ac.th เลือก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > แผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง > 2565 >  คู่มือประชาชน > เอกสารคู่มือประชาชน