ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o11: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6เดือน (65)

 

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มี/ไม่มี

URL

คำอธิบาย

o11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o10
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย  ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

มี

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมแผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2

โดยเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ กองแผนงาน https://www.ubu.ac.th/web/planning
เลือก: งานติดตามและประเมินผล > ติดตามผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจำปี > ปี 2565 > ติดตามผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจำปี 2565 > รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมแผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2