ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o17: E-Service (65)

 

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มี/ไม่มี

URL

คำอธิบาย

o17

E–Service
o แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

มี

1. ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
1. ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ประกอบด้วย 
1.1 ด้านวิชาการ / กิจกรรมนักศึกษา
 - ระบบทะเบียนนักศึกษา (REG)
 - ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ UBU LMS
 - ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา (UBU SAC)
 - กองบริการการศึกษา
 - โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและบริการทางภาษา (UBULTC)
1.2 ด้านบริการด้านสารสนเทศ
 - ระบบ UBU Account (UBU Account)
 - ระบบ UBU Wifi
 - ระบบบูรณาการสารสนเทศแบบรวมศูนย์ (UBU Portal)
 - เปลี่ยนรหัสผ่าน UBU Account
 - ดาวน์โหลด Software ลิขสิทธิ์
-  ระบบ VPN / Kankrao@HOME
 - MyUBU Application
 - ระบบ eduroam
 - Google Workspace for Education สำหรับนักศึกษา
 - วิธีการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 - สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 - สำนักวิทยบริการ
2. ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
2. ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประกอบด้วย
2.1 ระบบสารสนเทศบุคลากร
 - ระบบสารสนเทศกลางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (DMS)
 - ระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (UBU E-document
 - ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (UBU E-Meeting)
 - ระบบจองทรัพยากร (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / Account Zoom / Google Meet)
2.2 บริการด้านสารสนเทศ
 - ระบบ UBU Account (UBU Account)
 - ระบบ UBU Wifi
 -ระบบบูรณาการสารสนเทศแบบรวมศูนย์ (UBU Portal)
 - เปลี่ยนรหัสผ่าน UBU Account
 - ดาวน์โหลด Software ลิขสิทธิ์
 - ระบบ VPN / Kankrao@HOME
 - MyUBU Application
 - ระบบ eduroam
 - Google Workspace for Education สำหรับนักศึกษา
 - วิธีการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 - สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 - สำนักวิทยบริการ
3.1 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ:NRMS
3.บริการด้านการวิจัย
3.1 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ:NRMS
 (**บุคคลภายนอกสามารถใช้งานโดยผ่านการลงทะเบียนได้ ทั้งนี้ ในการเข้าเว็บไซต์เป็นครั้งแรกผู้ใช้งานจำเป็นต้องเลือกการเข้าถึงเว็บไซต์ขั้นสูงก่อนเข้าใช้งาน)
 
4.บริการด้านการบริการวิชาการ
4.1 ระบบ EMS คือระบบขอรับบริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการ
(**บุคคลภายนอกสามารถใช้งานโดยผ่านการลงทะเบียนได้)
4.2 ระบบการให้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: 
 (**บุคคลภายนอกสามารถใช้งานโดยผ่านการลงทะเบียนได้)