ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o12: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (65)

 

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มี/ไม่มี

URL

คำอธิบาย

o12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

มี

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมแผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4
โดยเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ กองแผนงาน https://www.ubu.ac.th/web/planning
เลือก: งานติดตามและประเมินผล > ติดตามผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจำปี > ปี 2564 > ติดตามผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจำปี 2564 > รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมแผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4