ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o10: แผนดำเนินงานประจำปี (65)

 

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มี/ไม่มี

URL

คำอธิบาย

o10

แผนดำเนินงานประจำปี
o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย  โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

มี

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แสดงแผนปฏิบัติงานและแผนรายจ่ายงบประมาณ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเผยแพร่ที่เว็บไซต์กองแผนงาน
https://www.ubu.ac.th/web/planning 
เลือก: งานงบประมาณ > การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปี ระดับมหาวิทยาลัย > ปี 2565 > แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565