ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o13: คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (65)

 

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มี/ไม่มี

URL

คำอธิบาย

o14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
o จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ

มี

 
1.ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.1คู่มือการปฏิบัติงาน งานรับเข้าศึกษา ประกอบด้วย
 - คู่มือแนวทางการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรีเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีการศึกษา 2564    
 - คู่มือการจัดทำประกาศรับสมัคร
 - คู่มือการจัดการฐานข้อมูล
 - คู่มือการจัดการฐานข้อมูลระบบรับสมัคร   
 - คู่มือปฏิบัติงานการพัฒนาระบบการตรวจสอบการชำระค่าสมัครฯเข้าศึกษา    
 - คู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร
1.2 คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนฯ ประกอบด้วย
 - ขั้นตอนการให้บริการ
 - การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
 - การลงทะเบียนเรียน
 - การลงทะเบียนเรียนต่ำ-เกิน กำหนด
 - การลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด
 - การลงทะเบียนเรียนแบบบุคคลภายนอก
 - การถอนรายวิชาแบบได้เงินคืน
 - การถอนรายวิชาแบบไม่ได้เงินคิน ติด W
 - การต่อทะเบียนนักศึกษา
 - การรักษาสถานภาพ
 
เผยแพร่โดยเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เลือก นักศึกษา: สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน  วิชาการ / กิจกรรมนักศึกษา > กองบริการการศึกษา > คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนานักศึกษา
2.ด้านการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
2.1คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนานักศึกษา
คู่มือบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3.คู่มือบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3.1คู่มือการบริหารโครงการวิจัย
3.2คู่มือการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: การเสนอขอทุนวิจัย
3.3คู่มือการปฎิบัติงานการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
3.4คู่มือปฎิบัติงานการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3.5คู่มือการปฎิบัติงานการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
 
 
4.ด้านการบริหารจัดการ
4.1คู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
4.2คู่มือการปฏิบัติงานการเงินการคลัง
4.3คู่มือบริหารงานบุคคล