ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o15: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (65)

 

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มี/ไม่มี

URL

คำอธิบาย

o15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

มี

 
 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต
เผยแพร่โดยเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เลือก นักศึกษา: สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน  วิชาการ / กิจกรรมนักศึกษา > กองบริการการศึกษา > ข้อมูลสถิตินักศึกษา ประกอบด้วย
1.1 สถิติการให้บริการผ่านระบบการรับคำร้อง ช่วง ต.ค.64-มี.ค.65
1.2 สถิติจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการรับบรับสมัครเข้าศึกษา ต.ค.64-มี.ค.65
1.3 รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563  (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565) โดยเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ กองแผนงาน https://www.ubu.ac.th/web/planning
เลือก: งานติดตามและประเมินผล→  ภาวะการได้งานของทำของบัณฑิต
รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563  (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565)
2. สถิติการให้บริการด้านการวิจัย
2. ด้านการวิจัย
งานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เลือก งานส่งเสริมและประสานงานวิจัย > ผลการดำเนินงาน > สถิติการให้บริการด้านการวิจัย > สถิติการให้บริการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565
3. สถิติการให้บริการด้านบริการวิชาการ
3. ด้านการบริการวิชาการ
เลือก งานบริการวิชาการแก่ชุมชน > ผลการดำเนินงาน > สถิติการให้บริการด้านบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2565
4. สถิติการให้บริการด้านงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เลือก งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม > ผลการดำเนินงาน > สถิติการให้บริการด้านงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม > ประจำปีงบประมาณ 2565