ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 :การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (65)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 :การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (65)
o34:  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
o35:  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36:  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o37:  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o38:  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
o39:  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40:  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41:  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี