ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o36: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (65)

 

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มี/ไม่มี

URL

คำอธิบาย

o36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

มี

รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Link Direction เว็บไซต์กองแผนงาน www.ubu.ac.th/web/planning  >> เมนู “คุณธรรมและความโปร่งใส” >> 2565 >> ตัวชี้วัด 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_2565 >> O36 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตประจำ
1. มหาวิทยาลัยกำหนดให้คณะ/หน่วยงาน ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตและจัดทำแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 โดยผลการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 ประเด็นความเสี่ยง ได้แก่ 
   1.1 ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กำหนด/ความถูกต้องของหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน
   1.2 ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   1.3 ความเสี่ยงด้านการรับและการจ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่โดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่มีเจตนาทุจริตต่อผู้รับบริการ
  1.4 ความเสี่ยงด้านระบบและกลไกในการดำเนินงาน ยังไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อรายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
       ทั้งนี้ กองแผนงานได้จัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเสนอต่อคณะกรรมการฯ คือ ขอให้กองแผนงานประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการพิจารณาทบทวนแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยดำเนินการประชุมร่วมกันฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 13.30 น. และดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ กองบริการการศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และคณะ/หน่วยงานในการกำหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงานที่มีประเด็นความเสี่ยงที่เหมือนกัน เพื่อให้การดำเนินงานมีมาตรฐานเดียวกัน โดยดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
3. กองแผนงานดำเนินการแจ้งเวียนสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.5/ว455 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 เพื่อให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาทบทวนขั้นตอน/แนวทางการป้องกันการทุจริต ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของคณะ และให้เพิ่มเติมรายละเอียดของแนวทางการป้องกันการทุจริต และจัดส่งมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2565 และหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวไป ถือว่าหน่วยงานยืนยันขั้นตอน/แนวทางการป้องกันการทุจริตตามเดิม ความละเอียดทราบแล้วนั้น
4. กองแผนงานจัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแจ้งเวียนให้คณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติร่วมกัน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์กองแผนงาน