ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o40: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (65)

 

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มี/ไม่มี

URL

คำอธิบาย

o40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o39
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

มี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตมาส 2
    1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 (รูปเล่ม) 
     2. ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 หน้า 11 - 15 ตามเอกสาร
Link Direction เว็บไซต์กองแผนงาน >> เมนูงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ >> แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย >> แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2560-2565 หัวข้อ การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน >> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2
 
หมายเหตุ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565