ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o35: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (65)

 

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มี/ไม่มี

URL

คำอธิบาย

o35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด
o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

มี

1. โครงการอบรมเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน (Techniques of Financial Statement Analysis for Internal Auditors) 
Link Direction เว็บไซต์สำนักงานตรวจสอบภายใน >> ภาพกิจกรรม >> โครงการอบรมเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน (Techniques of Financial Statement Analysis for Internal Auditors) ประกาศวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
2. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ม.อุบลฯ จัดการอบรมหลักสูตร การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหาร ประกาศวันที่ 19 มกราคม 2565
2. โครงการอบรมหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหาร https://www.ubu.ac.th/news.php?id=20566
Link Direction เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี >> ภาพกิจกรรม >> กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ม.อุบลฯ จัดการอบรมหลักสูตร การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหาร ประกาศวันที่ 19 มกราคม 2565