ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o39: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (65)

 

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มี/ไม่มี

URL

คำอธิบาย

o39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

มี

   1. แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รูปเล่ม)
     2. ตารางสรุปแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 15 - 22 ตามเอกสาร
     3. ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 45 - 52 ตามเอกสาร
Link Direction เว็บไซต์กองแผนงาน >> เมนูงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ >> แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย >> แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2560-2565 หัวข้อ แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
หมายเหตุ แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์2565