ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o37: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (65)

 

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มี/ไม่มี

URL

คำอธิบาย

o37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

มี

รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองแผนงานดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และดำเนินการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์กองแผนงาน 

Link https://www.ubu.ac.th/web/planning > คุณธรรมและความโปร่งใส > ita2565 > ตัวชี้วัด 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_2565 > O37 การดำเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริตประจำปี > รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565