ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o41: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (65)

 

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มี/ไม่มี

URL

คำอธิบาย

o41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

มี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (รูปเล่ม)
Link Direction เว็บไซต์กองแผนงาน >> เมนูงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ >> แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย >> แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2560-2565 หัวข้อ การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน >> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564