ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o38: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม (65)

 

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มี/ไม่มี

URL

คำอธิบาย

o38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
o แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

มี

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มีกิจกรรมและการดำเนินการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยมีข้อมูลจำนวน 5 ส่วน ดังนี้
     1. วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร Infographic
     2. แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร infographic
     3. กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     4. คณะกรรมการกำกับดูแลจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
     5. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
ช่องทางการเข้าถึง
Link Direction เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ >> เมนู การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร