คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 , 15:32:54     (อ่าน 289 ครั้ง)  


ตามที่ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินรายได้) โดยได้ดำเนินการสอบข้อเขียน ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นั้น

บัดนี้ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังนี้

1. ประเภทนักศึกษา

1.1

นางสาวธัญญารัตน์ มีห่วง

คณะศิลปศาสตร์

อันดับ 1

1.2

นายพรเทวา ประดับศรี  

คณะบริหารศาสตร์  

อันดับ 2

1.3

นางสาวอังศนา พิมพ์บุญมา

คณะเภสัชศาสตร์

อันดับ 3

1.4

นายไชยวัฒน์ เจ๊กมะดัน

คณะเกษตรศาสตร์   

อันดับ 4

1.5

นางสาวณัฐฐิญา จักรวุฒิตรีสิน

คณะเภสัชศาสตร์

สำรองอันดับ 1

1.6

นายพัทธดนย์ จัยสิน

คณะวิทยาศาสตร์    

สำรองอันดับ 2

2. ประเภทบุคลากร

2.1

นางฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ

คณะศิลปศาสตร์

อันดับ 1

2.2

นางสาวอัจฉรา สิมลี      

คณะศิลปศาสตร์

สำรองอันดับ 1

2.3

รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ บุญอาจ

คณะศิลปศาสตร์

สำรองอันดับ 2

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ประเภทนักศึกษา ในอันดับที่ 1-4 และประเภท บุคลากร ในอันดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุนตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนด ที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ก่อนเวลา 16.30 น. หากพ้นกำหนดนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุน

 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

10 พฤษภาคม 2565

 

หมายเหตุ อยู่ระหว่างการเสนอลงนามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565