คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "The Use of Corpora (Corpus)"


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 17 เมษายน 2561 ,     (อ่าน 336 ครั้ง)  


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์การจริง กิจกรรม Inspiring of Learning English ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "The Use of Corpora (Corpus)" ระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน 2561 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการอบรมในเชิงของการใช้คลังข้อมูลทางด้านภาษาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ประกอบการค้นคว้าทางด้านการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาการเรียนการสอน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก Dr. Akira Murakami Ph.D. Linguistics (University of Cambridge) ผู้เชี่ยวชาญในการใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวมาเป็นวิทยากรในการอบรม นอกจากนี้วิทยากรยังได้แนะนำซอฟแวร์ที่ใช้ในการศึกษา Corpora (Corpus) นี้อีกด้วย 

กิจกรรม Inspiring of Learning English ครั้งที่ 1 นี้ ได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเป็นอย่างดี โดยเป็นบุคลากรจากโรงเรียน วิทยาลัยชุมชม และมหาวิทยาลัย ดังนี้ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค (ศรีวัฒนาวิทยาคาร) โรงเรียนนารีย์นิรมล วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี