สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
 
    ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
 
    รายชื่อวารสารที่อยู่ในฐาน TCI จำนวน 611 รายการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
รายชื่อวารสารที่ไม่ได้ดำเนินการโดยสำนักพิมพ์ (Beall's list) และรายชื่อสำนักพิมพ์ที่มีแนวโน้มว่าไม่ได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ 
วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ
วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์ กกอ.
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) more...
 
ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 (31 พ.ค. 58) 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-353036 - 7 , Fax. 045-353036

จำนวนผู้เข้าชม 41,114 ครั้ง