ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศผลโครงการ UBU KM FAIE 2023


โพสโดย สายใจ จันเวียง     โพสวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ,     (อ่าน 48 ครั้ง)  


1. การนำเสนอผลการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/R2R ของบุคลากร Share & Learn

สายวิชาการ

   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผศ.เมรีรัตน์ มั่นวงศ์  สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ผลงาน : บอร์ดเกมมาตรวัดตัวแปร

   รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผศ.แสวง วัชระธนกิจ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ผลงาน : การตรวจสอบการประเมินตนเองตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของนักศึกษาในการเรียนรู้เชิงรุก

   รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาจารย์จินตนา นภาพร สังกัด คณะเภสัชศาสตร์  ผลงาน : INTEGRATING 21ST CENTURY SKILLS IN ELECTIVE COURSE (AESTHETIC COSMETIC SCIENCES) FOR 5TH YEAR PHARMACY STUDENTS IN INDUSTRIAL PHARMACY MAJOR

   รางวัลชมเชย ได้แก่ ผศ.สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล สังกัด คณะศิลปศาสตร์ ผลงาน : เทคนิคการสอนแปลแบบกำหนดทิศทาง:การทบทวนและตีความใหม่เรื่องวิธีสอนแบบเน้นไวยากรณ์และการแปลในฐานะเครื่องมือเรียนรู้ภาษา

สายสนับสนุน ประเภท พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ คณะเภสัชศาสตร์ ผลงาน : การบริหารแผนงาน งบประมาณ และตัวชี้วัดด้วยระบบบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ PhaPAB version 3

   รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางวิลาวัลย์ ซึมเมฆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลงาน : ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายณัฐพล มารุตะพันธ์  สังกัด สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ผลงาน : การพัฒนาพื้นที่เมตาเวิร์สเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

   รางวัลชมเชย ได้แก่ นายภาคินัย บุญไพโรจน์ สังกัด สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผลงาน : การพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะของบัณฑิตด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สายสนับสนุน ประเภท พัฒนากระบวนการทำงาน

   รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นางอมร วิชัยวงศ์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา ผลงาน : ระบบบริหารจัดการ  กยศ. แบบ one stop service

   รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายสุรศักดิ์  ศรีวิเศษ  สังกัด สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผลงาน : การศึกษาประสิทธิภาพของตำแหน่งที่เหมาะสมของอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ นายเอกลักษณ์ สมบูรณ์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  ผลงาน : การพัฒนาระบบเลือกสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

   รางวัลชมเชย ได้แก่ นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล สังกัด คณะรัฐศาสตร์ ผลงาน : การปรับปรุงรูปแบบการรับเข้านักศึกษาโควตาค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์แบบ Hybrid ในยุค Next Normal ผ่านเครือข่ายครูแนะแนว POLSCI UBU

2. ประกวดการทบทวนการทำงานด้วยเครื่องมือ After Action Review (AAR)

รางวัลการทบทวนการทำงานด้วยเครื่องมือAfter Action Review(AAR) ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์

3. รางวัลโหวตผลงานที่ชื่นชอบ (Popular Vote)

   โดยรางวัล Popular VoteUBU KM FAIR 2023 มี 2 ประเภท ได้แก่ สายวิชาการ มีทั้งหมด 9 ผลงาน มีจำนวนคนร่วมโหวตสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 167คน และสายสนับสนุน มีทั้งหมด 25 ผลงาน จำนวนคนร่วมโหวต สายสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น 286 คน ปิดผลโหวตเวลา 17.25 น.

สายวิชาการ ผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ บุญอาจ สังกัด คณะศิลปศาสตร์ ผลงาน : การพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการฉลาดรู้เรื่องสื่อของนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ จำนวนผลโหวต  66คน  คิดเป็นร้อยละ 39.50

สายสนับสนุน ผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote ได้แก่ นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล  สังกัด คณะรัฐศาสตร์ ผลงาน : การปรับปรุงรูปแบบการรับเข้านักศึกษาโควตาค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์แบบ Hybrid ในยุค Next Normal ผ่านเครือข่ายครูแนะแนว POLSCI UBU จำนวนผลโหวต 45คน คิดเป็นร้อยละ 45.70Search
ลิ้งค์ข่าวสาร